KULIAH USUL AL-FIQH – Siri 3

Sejarah Ringkas Permulaan dan Perkembangan ilmu Usul al-fiqh

3.1 Ilmu usul al-Fiqh bermula dan berkembang semasa kurun ke dua hijrah. Ini kerana , di zaman Rasulullah saw ilmu usul al-Fiqh tidak diperlukan.Segala hukum hakam yang terbentuk adalah melalui fatwa Rasulullah saw yang dipimpin oleh Allah swt dalam menyelesaikan segala kemelut permasalahan yang berlaku dikalangan umat Islam ketika itu.[1]

Apabila berlaku sesuatu perkara atau masalah yang memerlukan kepada jawapan , para Sahabat Rasulullah saw akan bersegera mendapatkan Rasulullah saw dan memohon kepada Baginda Fatwa dalam menyelesaikan kemelut yang berlaku.Hal ini berlaku selama mana hayat Baginda saw.Walaubagaimana pun terdapat juga dikalangan sahabat yang diberi izin oleh Rasulullah saw untuk berijtihad dalam mengeluarkan sesuatu hukum yang tidak terdapat Al-Quran mahupun Sunnah Rasulullah saw lantaran berada jauh dari Rasulullah saw seperti Muaz bin Jabal yang dihantar oleh Baginda saw ke Yaman.

3.2 Begitu juga di zaman para Sahabat radhiallahu anhum ajma’in , perkara yang sama juga turut berlaku lantaran jarak masa yang tidak jauh dengan zaman Rasulullah saw , menjadikan mereka tidak memerlukan kepada usul.Para sahabat adalah generasi yang paling memahami bahasa Arab disamping dapat menyaksikan episod-episod penurunan wahyu serta kekerapan berdampingan dengan Rasulullah saw membuatkan mereka mampu untuk berbincang dan berijtihad sesama mereka jika tidak kedapatan nas atau dalil dalam sesuatu masalah.Secara ringkasnya para sahabat mampu untuk mengistinbatkan hukum berdasarkan kepada 3 perkara :

1. Mempunyai tahap penguasaan bahasa Arab yang baik;
2. Mempunyai pengetahuan mengenai sabab an-nuzul sesuatu ayat atau sabab
wurud al-hadis lantaran keakraban dan kekerapan mereka bersama
Rasulullah saw.
3. Mereka merupakan para Perawi Hadis.

3.3 Zaman Tabi’in adalah zaman permulaan berlakunya beberapa perubahan dalam perkembangan Agama Islam.Ini kerana pada zaman tersebut pembukaan kota-kota baru Islam menyebabkan ramai dikalangan orang ‘Ajam yang memeluk Islam.Akibat daripada itu maka , berlakulah percampuran adat dan budaya serta bahasa yang berbeza antara masyarakat Arab dan bukan Arab.Walaubagaimana pun pada zaman ini , kemurniaan bahasa Arab dan keupayaan para alim ulama masih lagi bertahan dengan kukuh.

3.4 Keadaan sebegitu berterusan hinggalah pada zaman atba’ al-tabi’in , yang mana pada akhir kurun ke dua Negara Islam , Islam telah begitu berkembang dan menjadi semakin luas sehingga berlaku berbagai-bagai peristiwa dan isu-isu baru yang memerlukan kepada Ijtihad. Ditambah pula
pemikiran umat Islam pada ketika banyak dipengaruhi dengan ilmu falsafah yang mengelirukan.Di satu sudut pula , penguasaan Bahasa Arab menjadi semakin terhakis , sedangkan ianya merupakan satu elemen terpenting bagi seseorang mujtahid mengeluarkan hukum dari nas atau dalil.

Maka , dengan sebab itulah pada zaman / kurun tersebut Ilmu usul al-Fiqh sangat-sangat diperlukan sebagai panduan dan pedoman para ulama untuk mengeluarkan / meng’istinbat’kan hukum yang dicedok daripada khazanah Islamiah , Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah saw.

Menyedari hakikat tersebut , Al-Imam al-Syafi’ie rhm telah mengambil inisiatif dan langkah awal untuk mengarang dan menyusun segala perbahasan mengenai ilmu usul al-fiqh dan hasilnya beliau telah berjaya menyusun sebuah karya agong dalam ilmu usul al-fiqh yang mana ianya telah menjadi rujukan dan perintis atau sumber aspirasi para ulama selepas beliau untuk mula mengarang dan menyusun buku-buku mengenai ilmu usul al-fiqh ini.Karya beliau tersebut berjudul “Al-Risalah”.

Jika dilihat pada pendapat Ibn an-Nadim , orang yang mula-mula menghimpunkan karya-karya ilmu usul al-fiqh yang bertaburan adalah sahabat kepada Imam Abu Hanifah iaitu Al-Imam Abu Yusuf.Akan tetapi karyanya itu tidak sampai kepada generasi selepasnya sehinggalah ke hari ini.[2]

Sebab itulah terkenal dikalangan ulama bahawa al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafie rhm (w : 204) adalah orang yang mula-mula mengarang dan menyusun ilmu usul al-fiqh ini lantaran karya al-Risalah nya itu telah sampai kepada kita sehingga ke hari ini.[3]

Penyusunan dan penulisan Ilmu usul al-Fiqh

3.5 Selepas daripada kewujudan al-Risalah , terdapat ramai ulama-ulama yang mengambil tindakan mengikut jejak langkah Al-Imam as-Syafie dengan mengarang dan menyusun kitab-kitab ilmu usul al-fiqh.Walaubagaimana pun cara atau bentuk penyusunan dan penulisan ilmu usul al-fiqh terbahagi kepada 3 :

1. Kaedah ulama al-Syafie dan al-Kalam.
2. Kaedah ulama al-Hanafi
3. Kaedah ulama mutakhir


3.6 Ulama as-Syafie atau ulama al-kalam menyusun ilmu usul al-fiqh dengan cara menyusun dan membuat kaedah-kaedah usul al-fiqh berdasarkan kepada nas dan dalil atau dalam erti kata lain setiap kaedah usul al-fiqh itu mestilah disokong dengan dalil samada dalil aqli dan naqli.Mereka juga akan meninggalkan kaedah-kaedah yang bertentangan dengan dalil dan menetapkan dengan beberapa kaedah lain tanpa mengambil kira samada ianya bertepatan dengan masalah fiqh atau menyamai kaedah yang telah ditetapkan oleh Imam mereka.Sebab itu , para ulama al-Kalam dan Ulama Syafi’iyyah tidak memasukkan perbahasan mengenai masalah-masalah fiqh yang berkaiitan dengan kaedah usul dalam kitab-kitab mereka , kecuali sedikit sahaja yang dijadikan sebagai penjelasan terhadap sebahagian kaedah-kaedah usul.Mereka mengasingkan dan membiarkan segala perbahasan yang meyentuh masalah fiqh dibahaskan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh sahaja.

Kaedah ini dipelopori oleh kebanyakkan ulama usuliyyin dari kalangan syafi’iyyah dan malikiyah.[4]

Antara kitab-kitab yang terkenal dengan penulisan mengikut kaedah ini ialah :

1. Al-Mustashfa min ‘Ilmi Al-Usul , ( المســتصفى من علم الأصول ) oleh Abu Hamid al-Ghazali

al-Syafie (w:505h)
2. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam (الإحكام في أصول الأحكام) oleh Abu Hasan al-Amidi al-Syafie (w:631h)
3. Al-Minhaj ( المــنهــاج ) oleh al-Baidhowi al-Syafie (w:685h)
4. Al-Burhan (البرهان) oleh al-Imam al-Haramain ‘Abd al-Malik bin ‘Abdullah al-Juwaini.
(w:413h)
5. Al-Mu’tamad (المعتمد) oleh Abu al-Husain Muhammad bin ‘Ali al-Basri al-Mu’tazili (w:413h).

3.7 Seterusnya penyusunan ilmu usul al-fiqh mengikut kaedah ulama Hanafiah pula ialah dengan menyusun dan membentuk kaedah-kaedah fiqh berdasarkan kepada apa yang telah ditetapkan atau diijtihadkan oleh Imam mereka terhadap sesuatu permasalahan fiqh.[5]

Ini bermakna para ulama Hanafiah akan meletakkan kaedah yang dilihat bertepatan dan bersesuaian dengan Ijtihad dan istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam mereka , sekiranya tidak, kaedah-kaedah tersebut akan diubah suai oleh mereka.Sebab itulah para ulama yang mengguna pakai kaedah penulisan ini akan memasukkan sekian banyak perbahasan dalam masalah fiqh ke dalam kitab-kitab usul mereka.

Antara kitab-kitab yang terkenal dengan penulisan mengikut kaedah ini ialah :

1. Al-Usul (الأصول) oleh Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali atau dikenali sebagai al-Jassas (w:370h)
2. Al-Usul (الأصول) oleh Abu Zaid ‘Abdullah bin ‘Umar ad-Dabusi (w:430h)
3. Al-Usul (الأصول) oleh Fakhr al-Islam ‘Ali bin Muhammad al-Bazdawi (w:482h)
4. Kasyf al-Asrar (كشف الأسرار) oleh ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari (w:730h)

3.8 Kaedah penyusunan dan penulisan mengikut ulama al-Muta’akhirin pula ialah dengan menggabungkan kedua-dua kaedah di atas iaitu dengan menetapkan sesuatu kaedah beserta dalil-dalilnya serta diaplikasikan atau dikaitkan dengan permasalahan fiqh.

Antara kitab-kitab yang terkenal dengan penulisan mengikut kaedah ini ialah :

1. Badi’ an-Nizam (بديع النظام) oleh Muzaffar ad-Din Ahmad bin ‘Ali as-Sa’ati al-Hanafi (w:649h)
2. At-Tanqih (التنقيح) dan syarhnya at-Taudih (التوضيح) oleh Sadr as-Syari’ah ‘Abdullah bin

Mas’ud al-Hanafi. (w:747h)
3. Jam’ al-Jawami’ (جمع الجوامع) oleh al-Imam Taj ad-Din ‘Abd al-Wahhab bin ‘Ali as-Subki as-
Syafi’e.(w:771h)
4. Syarh at-Taudih ( شــرح التوضيح ) As-Syeikh Sa’d al-Din Mas’ud Ibn ‘Umar al-Tiftazani al-
Syafi’ie (w:792h)
5. Muslim al-Thubuth (مســلم الثــبوت ) oleh Ibn Abd al-Syakur (w:1119h) dan kitab Syarahnya
oleh ‘Allamah Abd al-‘Ali Muhammad bin Nizam al-Din al-Ansari.

Bersambung pada siri ke 4………………….

[1] Ilmu usul al-fiqh , Dr. Abd Wahhab Khallaf , 2003 , Dar al-Hadis al-Kaherah , ms. 15
[2] Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh , Dr.Abd Karim Zaidan , Muassasah al-Risalah , 2002 , ms. 16
[3] Ilmu usul al-Fiqh , Dr. Abd Wahab Khallaf , Dar al-Hadis 2003 , ms. 16
[4] Ibid , ms.17
[5] Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh , Dr.Abd Karim Zaidan , Muassasah al-Risalah , 2002 , ms. 17

KULIAH USUL AL-FIQH ( siri 2 )

Skop / bidang perbahasan ilmu usul al-fiqh

2.1 Jika diteliti secara umumnya , bidang atau skop perbahasan dalam ilmu usul al-fiqh ialah mengenai kaedah-kaedah yang digunakan oleh ulama untuk mengeluarkan sesuatu hukum daripada sesuatu sumber hukum , samada sumber hukum yang disepakati atau dari sumber hukum yang tidak disepakati.Ianya juga membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan Ijtihad , syarat-syarat dan kriteria serta ciri-ciri mujtahid.Begitu juga dengan al-Ta’arud dan al-Tarjih serta al-Dilalat atau al-Dalalat , iaitu perbahasan khusus tentang cara-cara menentukan madlul dan hukum dari Al-Quran serta Hadith dan kategorinya.

2.2 Bidang-bidang yang menjadi perbahasan dalam ilmu usul al-fiqh seperti di atas adalah merupakan perkara asas yang wajib diketahui oleh setiap individu yang ingin mempelajari Ilmu Usul al-fiqh.Ini disebabkan supaya ianya selari dengan kehendak dan matlamat ilmu usul al-fiqh itu sendiri dan tidak tersasar daripada perbahasan yang sepatutnya.Perlu diingat , bidang perbahasan ilmu usul al-fiqh adalah berbeza dengan bidang perbahasan ilmu al-Fiqh.

2.3 Sebagai contoh , untuk membezakan skop atau bidang perbahasan antara ilmu al-fiqh dengan ilmu usul al-fiqh adalah seperti berikut :

Dalam ilmu al-fiqh , kita diberitahu bahawa hukum menunaikan sembahyang adalah wajib.Begitu juga dengan hukum bagi yang meninggalkan sembahyang.Kita juga mengetahui apakah hukum puasa ramadhan , mengeluarkan zakat , menunaikan haji dan banyak lagi perkara-perkara syariat yang disuruh untuk kita samada melakukannya atau pun meninggalkannya.Pendek kata , apa sahaja perbuatan yang kita lakukan dimuka bumi ini hanya akan dikategorikan kepada 2 pembahagian yang paling utama iaitu , boleh atau tidak boleh , Halal atau haram. Maka , menjadi tugas dan tanggungjawab para sarjana dan fuqaha Islam lah untuk mencari dan membahas serta meletakkan hukum pada setiap perbuatan mukallaf tersebut.

Ini berbeza dengan bidang tugas Ulama usul.Sebagai contoh , Al-Quran adalah merupakan sumber perundangan Islam yang paling Agong dan menjadi keutamaan dalam penetapan hukum.Nas-nas perundangan yang terdapat dalam al-Quran tidak hanya berkisar pada satu atau dua perkara sahaja.Bahkan padanya terdapat nas-nas yang bersifat perintah , bersifat larangan , umum atau yang bersifat mutlak.Maka al-Usuli (ulama Usul) akan membahaskan setiap nas dan dalil tersebut menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu dengan berpandukan kepada penyelidikan terhadap uslub bahasa arab dan penggunaannya dalam syariat.Misalnya , dalam al-Quran terdapat nas-nas yang bersifat perintah ( الأمر ).Maka berdasarkan pengkajian atau penyelidikan terhadap uslub bahasa Arab , para ulama usul dapat menetapkan bahawa , ayat yang bersifat perintah ( الامــر ) tersebut , menunjukkan kepada hukum wajib dalam melaksanakan perintah tersebut.Begitu juga dengan nas atau ayat al-Quran yang bersifat larangan ( النــهي ) yang mana menurut uslub bahasa Arab ianya menunjukkan kepada hukum haram dalam melakukan larangan tersebut dan begitulah seterusnya.

2.4 Maka kesimpulannya , dapatlah kita fahami , bahawa para fuqaha tugasnya adalah untuk membahaskan serta memperincikan hukum pada setiap amalan perbuatan bagi mukallaf berdasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah saw.Manakala tugas dan peranan para ulama usul (al-Usuli) pula ialah melakukan perbahasan dan kajian terhadap dalil-dalil syarak dari sudut penggunaannya yang menjadi sandaran para fuqaha.

al-FUQAHA ( ulama Fiqh ) : Skop perbahasannya ialah pada hukum amalan perbuatan mukallaf

al-USULI ( ulama Usul ) : Skop perbahasannya ialah pada dalil dan nas-nas syara’ yang menjadi sandaran fuqaha.

2.5 Berdasarkan kepada penerangan di atas , maka kesemua skop perbahasan dalam ilmu Usul al-Fiqh sebagaimana yang dilakukan oleh ulama usul adalah seperti berikut :

  1. Dalil-dalil syarak yang umum: merangkumi dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati.
  2. Dilalah atau dalalat (دلالة): Perbahasan khusus tentang cara-cara dalam menentukan petunjuk hukum (madlul) yang merangkumi kaedah-kaedah istinbat hukum dari nas-nas al-Quran dan as-Sunnah.
  3. Ta’arudh dan Tarjih (تعارض وترجيح): perbahasan tantang percanggahan antara dalil-dalil syarak serta jalan penyelesaiannya.
  4. Ijtihad dan Mujtahid: merangkumi persoalan taqlid dan muqallid, syarat-syarat serta kriterianya
  5. Hukum-hukum syarak yang umum: merangkumi hukum-hukum taklifi dan hukum wad’ie.

Kesemua skop atau bidang perbahasan tersebut , insya Allah akan dibahaskan satu persatu mengikut perbahasan yang telah dibuat oleh para Ulama Usul.

Tujuan atau maksud

Sebagaimana yang kita semua maklumi , bahawa tidak ada satu perkara pun dalam dunia ini yang wujud atau dicipta oleh Allah swt tanpa sebarang tujuan dan maksud di atas penciptaan tersebut.Ini juga termasuklah apa yang dilakukan oleh para ulama usul dalam membuat pengkajian dan penelitian terhadap segala kaedah yang terdapat dalam ilmu Usul al-Fiqh.Mereka (al-Usuli) tidak akan melakukan suatu perkara secara sia-sia dan tanpa tujuan.Malah , secara umumnya segala apa yang dilakukan oleh mereka adalah untuk memberikan kemudahan dalam meng’intinbat’kan hukum fiqh yang dipraktikkan (amali) oleh umat Islam.

2.6 Sebelum kita melihat apakah dia maksud dan tujuan ilmu usul al-fiqh , kita lihat dulu maksud dan tujuan ilmu al-fiqh itu dahulu.

Ilmu al-fiqh : “Maksud dan tujuan ilmu al-fiqh ialah perlaksanaan hukum hakam syar’iyyah ke atas amal perbuatan dan pertuturan mukallaf.Maka dengan itu , ilmu al-fiqh adalah tempat rujukan para al-Qadhi dalam sebarang perkara yang berkaitan dengan al-Qadho.Begitu juga ianya menjadi rujukan para Mufti dalam fatwanya dan juga menjadi rujukan setiap mukkallaf dalam mengetahui hukum hakam syarak yang berkaitan dengan amal perbuatan dan pertuturannya.” [1]

Inilah dia maksud dan tujuan ilmu al-fiqh , malah ianya juga menjadi matlamat dan tujuan semua undang-undang yang ada dalam dunia ini.Ini kerana secara dasarnya , matlamat dan tujuan undang-undang adalah untuk dilaksanakan ( تطبيق ) segala apa yang terkandung dalam undang-undang tersebut kepada kehidupan manusia serta setiap individu juga akan mengetahui apakah dia bentuk perbuatan yang dibolehkan dan yang diharamkan (dilarang).

Adapun maksud dan tujuan ilmu usul al-fiqh pula ialah :

“Perlaksanaan segala bentuk kaedah dan pandangan ilmu usul al-fiqh ke atas dalil-dalil yang tafsili dengan menghubungkannya kepada hukum-hakam syar ‘iyyah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut.Melalui ilmu usul al-fiqh ini , pemahaman terhadap nas-nas syarak dapat dilakukan serta mampu mengetahui apakah hukum yang terkandung dalam nas tersebut dan dapat menyingkap segala bentuk perkara yang tersirat daripadanya.

Selain daripada itu , tujuan dan maksud ilmu usul al-fiqh ini juga ialah dapat meng’istinbat’kan hukum samada dengan kaedah Qiyas , atau Istihsan atau Istishab dan sebagainya terhadap perkara-perkara yang tidak terdapat nas atau dalil dalam menerangkan hukumnya.

Begitu juga dengan kaedah-kaedah dan perbahasan ilmu usul al-fiqh ini ,kita dapat mengetahui setiap peng’istinbat’an hukum oleh para ulama mujtahid yang berbeza-beza mengikut kaedah pemahaman mereka dengan melakukan perbandingan terhadap perbezaan hukum tersebut dalam satu masalah.(satu masalah , hukum yang berbeza).Ini kerana kita tidak boleh memahami dan mengetahui sesuatu hukum serta perbezaan-perbezaan pendapat terhadap hukum tersebut melainkan dengan jalan melihat dan meneliti dalil hukum tersebut serta membahaskan bentuk pengambilan dan pengeluaran hukum daripada dalil tersebut.Maka , inilah yang dikatakan maksud dan tujuan ilmu usul al-fiqh yang juga menjadi tunggak kepada al-fiqh al-Muqaran. [2]

2.7 Berdasarkan kepada perbahasan di atas , maka bolehlah disimpulkan bahawa , maksud dan tujuan ilmu al-fiqh adalah untuk kemanfaatan dan kemudahan setiap mukallaf dalam mengetahui setiap hukum hakam amal perbuatan mereka , manakala maksud dan tujuan ilmu usul al-fiqh pula adalah untuk kemanfaatan dan kemudahan para ulama , fuqaha dan para mujtahid dalam membuat sebarang penentuan dan penetapan hukum terhadap sesuatu masalah.

WA

Bersambung di siri yang akan datang ( siri 3 )……..


[1] Ilmu usul al-Fiqh , As-Syaikh Dr. Abd Wahab khallaf , 2003 , Dar al-Hadis , al-Kaherah , ms.14

[2] Kulliah Ilmu Usul al-Fiqh , As-Syaikh Muhamad Ali al-Qumashi , Usul al-Fiqh Al-Islami , As-Syaikh Dr. Muhammad Sinan Saiful Jalal , Pensyarah Kulliah Syari’ah wa al-Qanun , Universiti Sana’a , Republik Yaman.

KULIAH USUL FIQH 1

Pengertian Ilmu usul al-fiqh

1.1 Sebelum kita masuk dengan lebih jauh tentang Ilmu usul al-fiqh ini , maka adalah lebih baik kita mengetahui dahulu apakah dia yang di maksudkan dengan al-fiqh itu.Ini kerana kita tidak akan dapat memahami dan mengetahui dengan pemahaman yang sempurna tentang ilmu usul al-fiqh jika kita tidak mengetahui (walaupun secara asas / basic ) apakah dia fiqh itu dahulu.

Maka secara ringkasnya , al-fiqh ( الفقــه ) itu dari sudut bahasa ialah : Mengetahui dan memahami , sebagaimana firman Allah swt :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا


“Langit Yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk Yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih Dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha penyabar, lagi Maha Pengampun.” [1]

1.2 Manakala dari sudut Istilah syara’ , al-fiqh bermaksud : Ilmu mengenai hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.[2] Ia juga boleh diertikan sebagai , himpunan hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan amalan kehidupan mukallaf yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili ( terperinci ).[3]

1.3 Pengertian Usul ( أصــول ) pula adalah kata jama’ dari perkataan aslu ( أصــل ) yang mana dari segi bahasa membawa maksud : Tempat atau asas binaan sesuatu perkara ; sesuatu yang dibina di atasnya , seperti akar pokok yang mana pokok tumbuh atau terbina melalui (atas) akarnya.Maka akar pokok itu disebut sebagai Aslu ( أصــل ).[4]

Dalil bagi makna di atas ialah firman Allah swt :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Tidakkah Engkau melihat (Wahai Muhammad) Bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah Yang baik adalah sebagai sebatang pohon Yang baik, Yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit.Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa Dengan izin Tuhannya. dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran).” [5]


Dan juga firman-Nya :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ


Mana-mana jua pohon kurma (kepunyaan musuh) Yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya Yang asal, maka Yang demikian adalah Dengan izin Allah (kerana ia hendak memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin), dan kerana ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang Yang fasik.” [6]

1.4 Terdapat berbagai-bagai pengertian usul al-fiqh dari sudut syara’ yang dikemukakan oleh para ulama.[7] Rumusan dan kesimpulan daripada pendapat-pendapat ulama terhadap pengertian usul al-fiqh tersebut ialah :

“Ilmu yang membahaskan segala kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan / mengistinbatkan hukum-hakam syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (amali) daripada dalil-dalilnya yang tafsili.” [8]

1.5 Maka berdasarkan kepada pengertian di atas , ilmu usul al-fiqh boleh dianggap sebagai akar yang mana melalui akar tersebut akan terbina dan terbentuklah ilmu fiqh yang menjadi penentu kepada hukum hakam syar’iyyah terhadap sesuatu perbuatan mukallaf samada ianya wajib , sunat , harus , makruh atau pun haram.

Melalui ilmu usul al-fiqh juga , penetapan hukum hakam syar’iyyah terhadap perbuatan mukallaf dapat dibuat dengan cara melakukan perbahasan dan penelitian terhadap dalil-dalilnya yang qat’ie atau zanni melalui teori dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama usul.

1.6 Secara dasarnya Ilmu Fiqh amat berkait rapat dengan ilmu Usul al-fiqh.Tidak mungkin seseorang individu itu akan dapat memahami intipati kandungan ilmu fiqh tanpa disertai dengan kefahaman yang jelas dalam ilmu usul al-fiqh.Ini kerana segala hukum hakam fiqh tidak dapat diputuskan kecuali dengan melalui satu proses perbahasan dan pembinaan hukum menurut teori atau kaedah Usul al-fiqh.

Maka dengan ini , rasanya tidak keterlaluan jika penulis mengatakan bahawa peng ‘istinbat’an sebarang hukum tanpa melalui proses pengeluaran dan pembinaan hukum seperti yang ditentukan oleh ulama usul , adalah tidak sah serta didorong dan didasari oleh hawa nafsu semata-mata.


Bersambung pada siri 2……….


[1] Surah al-Isra’ : 44

[2] Al-Mustasfa min ‘Ilmi al-usul , Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali , 1997 , Muassasah al-Risalah ,jilid 1 , ms 35 , tahqiq As-Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar.

[3] ‘Ilmu usul al-fiqh , As-Syaikh Dr. Abd Wahab Khallaf , 2003 , Dar al-Hadis , ms. 11.

[4] Abhas haula usul al-fiqh al-Islami , As-Syaikh Dr. Mustafa Sa’id al-Khin , 2000 , Dar al-Kalim al-Tayyib , ms.65

[5] Surah Ibrahim : 24 , 25

[6] Surah al-Hasyr : 5

[7] Dalam hal ini penulis tidak mahu membentangkan kesemua pengertian tersebut sebagaimana yang direkodkan oleh para ulama.Ini adalah kerana penulis tidak mahu menimbulkan kerumitan dan kesukaran terhadap para pembaca untuk memahami pengertian usul al-fiqh dengan sempurna.

[8] ‘Ilmu usul al-fiqh , As-Syaikh Dr. Abd Wahab Khallaf , 2003 , Dar al-Hadis , ms. 12.

Blog at WordPress.com.

Up ↑